Headerbild

Stadgar Åredalens Klätterklubb

Går att öppna som PDF här

 

STADGAR FÖR ÅREDALENS KLÄTTERKLUBB


STIFTAD 91-03-14,

Uppdaterade 2019-01-06

Klättringens mål och inriktning
Klättring är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

MÅL OCH INRIKTNING
Klättring skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende
Klättring skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till var och ens värderingar.
Klättring skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Klättring skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

ÄNDAMÅL
Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med klättringens mål med inriktning att främja klättring och högfjällssport.

HEMORT
Föreningen har sin hemort i Undersåker

MEDLEMSKAP
§1
Medlem intages i föreningen av Styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan avgift fastställs av Årsmötet.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intresse.
Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen.
§2
Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).
I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet Styrelsen skall tillgodose att personen blir informerad på betryggande sätt.
Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne till Svenska Klätterförbundets styrelse.

MEDLEM
§3
Medlem
Har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
Har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter,
Skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen,
Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
§4
Medlem skall betala den Årsavgift som bestäms av Årsmötet.
Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av Årsmötet.
Hedersmedlem är befriad från avgifter. Medlemskort får ej utlånas eller överlåtas.
§5
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte representera Föreningen i tävling utan medgivande av Styrelsen. Om tävlingen arrangeras utanför Sverige skall också Svenska Klätterförbundet ge sitt Samtycke

STYRELSEN
§6
Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall inom ramen för Svenska Klätterförbundet och dess stadgar verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger Styrelsen att:
tillse att föreningens bindande regler iakttas;
verkställa av Årsmötet fattade beslut;
planera, leda och fördela arbetet inom föreningen ;
ansvara för och förvalta föreningens medel;
och förbereda Årsmötet
§7
Styrelsen består av ordförande jämte fyra övriga ledamöter samt två suppleanter
§8
Styrelseledamöter väljs av Årsmötet för tid som sågs i §17 bland föreningens röstberättigade medlemmar.
$9
Föreningens firma tecknas av Styrelsen eller Ordförande och Sekreterare gemensamt. Föreningens bank- och postgirokonto tecknas förutom av Styrelsen av Föreningens kassör ensam.
§10
Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR m.m.
§11
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden första Januari till och med sista December
Styrelsens arbete omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år!.

REVISION
§12
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes och styrelseprotokoll, med de så begär, samt när det gäller revision av förvaltning för det senaste räkenskapsåret senast en månad före Årsmötet.
Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsáret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse inom 14 dagar före Årsmötet.

SEKTIONER
§13
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av Årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

MÖTEN

§14
Ordinarie möten
Med föreningen hålls Årsmöte 1 Februari - mars månad.
Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översänds till medlemmarna senast en månad före mötet eller kungörs inom samma tid av Styrelsen i ortspressen samt anslag i klubblokal eller dylikt.
Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna en vecka före Årsmötet.
§15
Medlem som i föreskriven ordning betalat sina avgifter till föreningen och under Året fyller lägst 12 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Derna är personlig och får inte överlåtas på annan
Medlem, som inte har rösträtt har yttrandefrihet och förslagsrätt
§16
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.
§17
Vid Årsmötet förekommer följande ärenden
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret .
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Val av a)föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
b)fyra övriga ledamöter samt två suppleanter i Styrelsen, alla på ett år.
c)två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter delta.
11. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem.
Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej står med på dagordningen för mötet.
§18
Extra möte
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.
Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorn med angivande av skäl skriftligen skriver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.
Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.
Kallelse jämte dagordningen för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag klubblokal eller dylikt
Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras
§19
Om rösträtt på extra möte och om beslutsmissighet vid sidant möte giller vad som sägs i $15 och $16


BESLUT, OMRÖSTNING
§20
Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs.
Med undantag för de i $21 första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem i begär.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av Ordförande vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.


STADGEFRÅGOR
§21
Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst två tredjedelar av antalet avgivna röster biträder beslutet.
§22
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.
Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till Svenska Klätterförbundet
§23
Utöver de stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt Svenska Klätterförbundets tävlingsreglementen och övriga vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.