Headerbild

Kategorier

Årsmöte 2020 6/2 kl 19:00 Bygården

2020-01-08 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Fika! 

Gemenskap!

Föreningsliv!

Skicka in förslag för behandling på årsmötet, info@arekk.se!

Välkomna! Direkt efter tjejklättringen!

Ps

(betala medlemsavgift för att kunna rösta)

(betala väggavgift för att kunna träna)

 

Vid Årsmötet förekommer följande ärenden (direkt ur stadgarna)

 

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av dagordning.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret .

8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Val av

a)föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av ett år.

b)fyra övriga ledamöter samt två suppleanter i Styrelsen, alla på ett år.

c)två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter delta.

11. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem.

 

Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej står med på dagordningen för mötet.

 

Glöm ej: Valberedning val av 2 st

Ses!  Mvh Styrelsen