Årsmöte! 19/2 18.00. Save the date!

with No Comments

Kallelse årsmöte Åredalens Klätterklubb

 

Datum & tid: Tisdag 19 februari 18.00

Plats: Bygården, Undersåker

 

Dagordning årsmöte:

 

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret .
 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Val av

a)föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av ett år.

b)fyra övriga ledamöter samt två suppleanter i Styrelsen, alla på ett år.

c)två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter delta.

 1. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem.
 2. a) Uppdatering av föreningens stadgar
 3. b) Godkännande av värdegrund
 4. c) Godkännande av bildandet av Barn- och ungdomssektion

 

Bilagor kommer finnas tillgängliga för klubbens medlemmar 1 vecka innan mötet.

 

Vi bjuder på fika och efteråt så klättrar vi!

Varmt välkomna!